NVM Makelaar

De zekerheid van een NVM Makelaar

M2 Makelaars heeft gekozen voor het lidmaatschap van de NVM, de grootste makelaarsorganisatie van Nederland. De NVM bestaat sinds 1898 en heeft haar hoofdkantoor in Nieuwegein. De NVM is thuis in alle marktsegmenten en geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Namens de leden zorgt de NVM voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek. De NVM Vereniging heeft inmiddels ruim 4000 leden.


Het NVM lidmaatschap heeft voor u veel voordelen:
 1. Alleen via een NVM Makelaar kunt u uw woning het meest prominent op de best bekeken woonwebsite van Nederland plaatsen: www.funda.nl.
 2. Woningen welke door een NVM Makelaar worden aangeboden vindt u terug in het meest complete woonmagazine: Het Woonmagazine voor Midden-Zeeland.
 3. Een NVM-woningmakelaar is goed opgeleid en houdt zijn kennis permanent op peil.
 4. Een NVM-woningmakelaar behartigt de belangen van zijn opdrachtgever en is niet afhankelijk van een bepaalde bank of verzekeringsmaatschappij.
 5. Een NVM-woningmakelaar is betrouwbaar; hij moet zich gedragen volgens de NVM-Erecode. Hij mag dan ook niet optreden voor twee opdrachtgevers met tegenstrijdige belangen.
 6. De NVM-woningmakelaar kent de woningmarkt op zijn duimpje. Via een computersysteem heeft hij inzicht in alle aangeboden woningen in de omgeving, ook bij zijn collega's.
 7. Een NVM-woningmakelaar is verplicht verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid, waardoor hij geen financiële risico's loopt. Dat is ook in uw belang.
 8. Een NVM-woningmakelaar kan adviseren over alle aspecten van aan- of verkoop. Hij heeft bouwkundig inzicht en is op de hoogte van de juridische haken en ogen.
 9. Een NVM-woningmakelaar luistert naar uw wensen, geeft deskundig advies en probeert een oplossing op maat aan te dragen.
 10. Voor eventuele klachten over en geschillen met uw NVM-makelaar kunt u terecht bij de afdeling Consumentenvoorlichting van de NVM en indien nodig een beroep doen op de geschillencommissie van de NVM en de onafhankelijke tuchtrechtspraak.
 11. De medewerkers op het NVM-makelaarskantoor verstaan eveneens hun vak.


Als NVM Makelaar dien je te werken volgens de erecode van de NVM: Als NVM-lid dient men zich te houden aan de Erecode van de NVM. Deze bestaat uit de volgende tien gedragsregels:

 1. Een NVM-lid is zich bewust van het belang van zijn functie in het maatschappelijk verkeer. Hij oefent deze naar eer en geweten en betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk van anderen uit en streeft naar kwaliteit in zijn dienstverlening. In zijn communicatie waakt hij tegen onjuiste beeldvorming over personen, zaken en rechten en over zijn werkwijze, belangen en positie. Niet naleving van deze Erecode kan worden onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de NVM.
 2. Een NVM-lid komt naar beste vermogen tegemoet aan reële verwachtingen die zijn opdrachtgevers van NVM-leden mogen hebben. Hij beschermt en bevordert hun belangen. Vertrouwelijke informatie houdt hij voor zich totdat een rechter, arbiter of bindend adviseur hem noodzaakt die informatie prijs te geven.
 3. In geval het verlenen van een dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van een andere opdrachtgever, treedt een NVM-lid slechts in het belang van één van die opdrachtgevers op.
 4. Raakt een NVM-lid in onderhandeling met meer dan één kandidaat voor een bepaald object, dan maakt hij dit aan betrokkenen kenbaar. Raakt hij in onderhandeling met een collega, dan benadert hij diens opdrachtgever uitsluitend via die collega.
 5. Een NVM-lid beschikt over voldoende kennis van de aangelegenheden waarmee hij zich bezig houdt. Schiet zijn kennis ten aanzien van bepaalde aspecten tekort, dan adviseert hij een ter zake deskundige te raadplegen of doet hij zelf een beroep op zo'n deskundige.
 6. Een NVM-lid heeft geen direct of indirect belang bij onroerend goed, tenzij dit dient tot huisvesting of belegging voor hemzelf of zijn onderneming. Hij handelt dan ook direct noch indirect in onroerend goed en onthoudt zich van risicodragende projectontwikkeling. Hij voorkomt betrokken te raken in een verstrengeling van belangen die zijn onafhankelijkheid in gevaar kan brengen.
 7. Een NVM-lid onderhoudt goede contacten met zijn collega's. Hij maakt zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie en laat zich zonder noodzaak tegenover derden niet negatief uit over collega's of hun optreden. Ontstaat er een geschil met een collega, dan mogen de belangen van opdrachtgevers daardoor niet worden geschaad.
 8. Een NVM-lid tracht te voorkomen dat verschillen van mening over zijn optreden escaleren. Hij werkt mee aan via de NVM in het leven geroepen vormen van bemiddeling in en beslechting van geschillen.
 9. Een NVM-lid treedt ook buiten Nederland overeenkomstig de regels van de NVM op, tenzij hij tijdig kenbaar maakt daarvan af te wijken, bijvoorbeeld vanwege de daar geldende wetgeving, gewoonte of gebruik.
 10. Een NVM-lid zorgt ervoor dat degenen, die aan zijn onderneming verbonden zijn, zich gedragen overeenkomstig de regels van de NVM.